Algemene verkoopvoorwaarden

AlGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR E-COMMERCE VERKOPERSIDENTIFICATIE:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op
verkoop gesloten tussen de klant (consument) en de volgende verkoper:

Maatschappelijke zetel :

Distillerie van Maredsous SRL
Boerderij van Maharenne.
Rue des Abbayes, 39A, 5537, Maredsous-Denée
BELGIË

BTW BE 0745.354.928
E-mail: adrien@maredsous-gin.com

VOORWAARDEN:

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen die via de website maredsous-distillery.com worden afgesloten. Ze kunnen worden afgedrukt (afdrukbare versie) of gedownload (download) door de klant.

Ze zijn van toepassing op klanten en leveringen in de Benelux, Duitsland en Frankrijk. Voor andere landen kunt u ons een e-mail sturen naar adrien@maredsous-gin.com, met de gegevens die nodig zijn voor de bestelling (klantgegevens, artikelen en plaats van levering), wij zullen u dan precies informeren over de prijs (eventueel exclusief belasting, en altijd exclusief douanerechten, die de klant eventueel moet betalen) en de transportkosten. Als we het eens zijn, regelen we een betalingswijze. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om bij de lokale autoriteiten in het land waar hij woont na te gaan of er invoerbeperkingen zijn.

Het feit dat de klant een bestelling plaatst op de website maredsous-distillery.com impliceert zijn onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden, met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden.

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De voorwaarden die van toepassing zijn op de bestelling zijn de voorwaarden die op de site worden getoond op het moment dat de bestelling door de klant wordt geplaatst.
Alle vragen in verband met deze site of deze algemene verkoopvoorwaarden kunnen worden gericht aan Distillerie van Maredsous SRL – Boerderij van Maharenne – Rue des Abbayes, 39A, 5537, Maredsous-Denée – BELGIË – adrien@maredsous-gin.com.

BESTELLING:

Er is geen minimum bestelbedrag.
De bestelling wordt geplaatst door de verplichte velden op het online bestelformulier duidelijk, volledig en nauwkeurig in te vullen volgens de beschreven stappen. De gesloten overeenkomst wordt door de verkoper gearchiveerd.
c. Maredsous SRL verbindt zich ertoe om bestellingen die op de website zijn ontvangen alleen uit te voeren zolang de voorraad strekt.

In geval van tijdelijke of definitieve onbeschikbaarheid van het product verbindt Maredsous SRL zich ertoe de klant binnen 72 uur te informeren en ofwel een nieuwe termijn of een gelijkwaardig artikel aan te bieden, ofwel de bestelling te annuleren en de reeds betaalde bedragen terug te betalen.

De prijzen van de artikelen die op de site worden aangeboden, zijn vermeld in euro’s. Ze worden geacht alle belastingen te omvatten, maar zijn exclusief verzend- en administratiekosten. De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar verbindt zich ertoe om de huidige prijslijst toe te passen die aan de klant wordt meegedeeld op het moment van de bestelling.

LEVERING:

Tenzij anders is overeengekomen, vindt de levering plaats op het adres dat bij de bestelling is opgegeven. De levering wordt verzorgd door BPost.

De klant heeft ook de mogelijkheid om zijn pakje af te halen in de winkel (Boerderij van Maharenne – Rue des Abbayes, 39A, 5537, Maredsous-Denée – BELGIË) tijdens de openingsuren. Ter informatie: de verzendtijd bedraagt 3 werkdagen. Tenzij anders aangegeven bij de bestelling, is de maximale levertijd 30 dagen vanaf de datum van ontvangst van de betaling (bijvoorbeeld wanneer het product niet meer op voorraad is).

Leveringskosten zijn voor rekening van de klant. Deze kosten worden vermeld en gespecificeerd wanneer de bestelling wordt geplaatst. Bij eenmalige promoties of leveringen buiten België worden de transportkosten geval per geval berekend.

De risico’s worden overgedragen aan de klant zodra de goederen worden verzonden. Als de goederen beschadigd aankomen, heeft de klant de mogelijkheid om ze te weigeren of voorbehoud te maken, bevestigd per brief (bij voorkeur aangetekend) binnen 48 uur aan de vervoerder.

BETALING:

De prijs is onmiddellijk betaalbaar op de datum van de bestelling (activering van de knop “bestelling met betalingsverplichting”). Goederen worden pas verzonden of geleverd als de prijs is ontvangen. We accepteren betaling op de volgende manieren:

Met een internationale creditcard (Visa, Mastercard, American Express, Bancontact). Veilig online betalen met een creditcard is volledig veilig: er wordt gebruikgemaakt van het SSL-protocol (Secure Socket Layer). Als u er tegenop ziet om uw persoonlijke gegevens online te verstrekken, kunt u ze ook per e-mail naar ons sturen.

ii. Door overschrijving op bankrekening BE71 3401 3102 1069

VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

De eigendomsoverdracht van de producten aan de koper vindt pas plaats na volledige betaling van de prijs door deze laatste, ongeacht de datum van levering van de producten.

PRODUCT, TECHNISCHE BESCHRIJVING EN FOTOGRAFIE

De technische beschrijvingen en foto’s van de aangeboden producten zijn met de grootste zorg opgesteld door specialisten en gecontroleerd door onze medewerkers. Ze zijn echter niet contractueel bindend. Ook als er fouten zijn opgetreden, kan Maredsous SRL in geen geval aansprakelijk worden gesteld. Als de klant het product echter wenst terug te sturen als gevolg van een fout in de beschrijving, dan gebeurt de terugzending op kosten van Maredsous SRL, volgens de voorwaarden die in de volgende paragraaf worden uiteengezet.

De aangeboden producten voldoen aan de geldende wetgeving (richtlijnen) van de Europese Unie en België. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af in het geval dat het geleverde product niet voldoet aan de wetgeving van het land van levering buiten de EU. Wij nodigen onze klanten uit om kennis te nemen van de informatie die bij het product is gevoegd of op het product of de verpakking staat (gebruiksaanwijzing, voorwaarden voor gebruik, opslag enz.).

RECHT OP RETOUR EN INTREKKING
Tevreden of vergoed: de klant, een particuliere consument, heeft het recht om een product terug te sturen, om welke reden dan ook. Hij heeft dus het recht om de verkoper, waarvan de contactgegevens in punt I staan, te laten weten dat hij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgaaf van reden, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen.

In dit geval moeten de goederen binnen dezelfde termijn naar ons worden teruggestuurd.

Voor goederen die per post kunnen worden teruggestuurd, geldt de poststempel als bewijs. Voor grotere pakketten is de datum van je retouraanvraag doorslaggevend. We vragen u contact op te nemen met onze klantenservice op 087/69.28.40, die je zal adviseren over de leveringsvoorwaarden.

Dit recht gaat ervan uit dat het artikel in perfecte staat aan ons wordt geretourneerd, in de originele verpakking. Goederen die niet in deze staat aan ons worden geretourneerd, die incompleet, beschadigd of uitgepakt zijn, worden niet vergoed en blijven ter beschikking van de koper, die verantwoordelijk is voor het ophalen ervan op ons hoofdkantoor.

De kosten worden als volgt verdeeld:
Fout bij levering, weigering bij levering, fout bij de beschrijving, pakket beschadigd bij ontvangst: Maredsous SRL vergoedt de prijs van het product, de eventueel in rekening gebrachte verzendkosten en neemt de kosten van de retourzending op zich.

Uitoefening van het recht van retour en herroeping: Maredsous SRL vergoedt de prijs van het product (exclusief eventueel in rekening gebrachte verzendkosten). De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de klant.

Uitzondering: in overeenstemming met artikel VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor:

de levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen; de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden geretourneerd en die na levering door de klant zijn ontzegeld.

Terugbetaling vindt plaats binnen maximaal 14 dagen na ontvangst van de retourzending, naar keuze van Maredsous SRL door overschrijving op een bankrekening of door bijschrijving op de bankrekening van de gebruikte kaart.

WIJZIGINGSFORMULIER:
(Dit formulier alleen invullen en terugsturen als u het contract wilt herroepen)
Ter attentie van:

Distillerie van Maredsous SRL
Boerderij van Maharenne
Rue des Abbayes, 39A, 5537, Maredsous-Denée
BELGIUM
E-mail: adrien@maredsous-gin.com

Ik/Wij (*) stellen u (*) hierbij in kennis van mijn/onze (*) herroeping van het contract voor de verkoop van de hieronder beschreven goederen:
Besteld op (*)/ontvangen op (*)
Naam van consument(en)
Adres van de consument(en)
Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving van dit formulier op papier)
Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

GARANTIES & DIENST NA VERKOOP

Wij garanderen dat onze producten voldoen aan de verschillende Europese regelgevingen op het gebied van veiligheid, gezondheid, traceerbaarheid, conformiteit, enz.

De garantie geldt niet voor gevallen waarin onze leveranciers fouten hebben gemaakt bij het opstellen van de verplichte informatie voor productetikettering.

De klant moet de waarschuwingen en speciale voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de producten naleven.

In geval van een defect of niet-conformiteit kan de koper, naar goeddunken van de verkoper, gratis reparatie of vervanging of zelfs terugbetaling van de producten krijgen als vervanging of reparatie onevenredig of onmogelijk zijn, met uitsluiting van elke schadevergoeding.

De consument-klant kan geen beroep doen op de wettelijke garantie voor wijzigingen in leveringstijden of -plaats, of voor gebreken waarvan hij op de hoogte was op het moment van verkoop.

Producten worden gedekt door
de wettelijke garantie op conformiteit,
de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken als gevolg van een materiaal-, ontwerp- of fabricagefout die van invloed is op de geleverde producten en deze ongeschikt maakt voor gebruik.

De wettelijke garantie is van toepassing als de non-conformiteit wordt opgemerkt binnen 2 jaar na levering van de goederen.

GEGEVENSBESCHERMING
Alle persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de diensten die onder deze algemene voorwaarden vallen, worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 30 JULI 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, de Europese wetgeving en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 2016/679, de “GDPR”).

Het doel van de gegevensverwerking is de uitvoering van de met de klant gesloten overeenkomst, klantenadministratie, promotie van producten en diensten, het opzetten van gepersonaliseerde informatie- en direct marketingcampagnes, onder andere door middel van elektronische post, door Maredsous SRL en de bedrijven die betrokken zijn bij de uitvoering van de koopovereenkomst.

De klant heeft het recht op inzage en rectificatie van de hem betreffende gegevens en kan zich op elk moment, op verzoek en kosteloos, verzetten tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens of eisen dat de doorgegeven persoonsgegevens worden gewist. Elk verzoek met betrekking tot het bovenstaande moet schriftelijk worden verzonden naar de maatschappelijke zetel: Distillerie van Maredsous SRL – Boerderij van Maharenne – Rue des Abbayes, 39A, 5537, Maredsous-Denée – BELGIË of per e-mail naar het volgende e-mailadres: adrien@maredsous-gin.com.

Houd er rekening mee dat minderjarigen niet contractueel bevoegd zijn.

Als u eenmaal klant bent geworden van ons bedrijf, kunnen we u onze commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, etc. sturen op welke manier dan ook, inclusief e-mail, als we denken dat ze interessant voor u zijn. Als je onze aanbiedingen of informatie niet wilt ontvangen, laat ons dat dan weten via e-mail (adrien@maredsous-gin.com).

intellectueel eigendom
De volledige website maredsous-distillery.com wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor downloadbare documenten en iconografische en fotografische voorstellingen. Voor elk gedeeltelijk of volledig gebruik van de site of de inhoud ervan is de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Distillerie van Maredsous SRL vereist.

GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Wij verbinden ons ertoe om binnen een termijn van maximaal 10 dagen vanaf de datum van ontvangst met naam en toenaam te reageren op alle klachten en te zoeken naar een minnelijke schikking.

Al onze online verkopen en onze relaties met klanten worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht, het enige recht dat van toepassing is op alle vragen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie en uitvoering van deze algemene voorwaarden.

Elk geschil is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik, afdeling Verviers (België), tenzij de klant handelt voor niet-beroepsmatige doeleinden, in welk geval het geschil, naar keuze van de eiser, onderworpen is aan de bevoegdheid van de rechtbanken aangewezen door artikel 624, 1 ͤ, 2e of 4 ͤ van het Gerechtelijk Wetboek.

Indien een clausule van deze algemene voorwaarden ongeldig of ontoepasselijk zou worden verklaard, blijven de andere clausules volledig geldig of toepasselijk.