privacybeleid

Dit Privacybeleid beschrijft de methoden die wij, Distilleerderij van Maredsous, gebruiken om informatie over bezoekers van onze website te verzamelen, beheren en gebruiken. Dit Beleid kan worden gewijzigd, aangevuld, verwijderd of bijgewerkt; wij zullen uw Persoonlijke Gegevens echter altijd behandelen in overeenstemming met het Beleid dat van kracht was op het moment dat deze werden verzameld. Ons doel is om u op deze pagina regelmatig op de hoogte te stellen van wijzigingen in dit Beleid, zodat u altijd volledig op de hoogte bent van de categorieën informatie die wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en de omstandigheden waarin deze openbaar gemaakt kan worden.

1. Privacywaarborgen voor gegevens

De term “Persoonsgegevens” zoals gebruikt in dit Beleid verwijst naar informatie zoals uw naam, geboortedatum, e-mailadres of telefoonnummer, waarmee u geïdentificeerd kunt worden. Als algemene regel zullen wij uw Persoonsgegevens verwerken zoals beschreven in dit Beleid. Wij behouden ons het recht voor om aanvullende verwerkingen uit te voeren die vereist kunnen zijn door de wet of in het kader van een onderzoek, in het bijzonder een strafrechtelijk onderzoek.

In de volgende secties wordt uitgelegd hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen.

2. Gebruik van Persoonsgegevens

De meeste van onze diensten vereisen geen enkele vorm van registratie of inschrijving, waardoor u onze site kunt bezoeken zonder dat u zich hoeft te identificeren. Sommige diensten kunnen echter vereisen dat u bepaalde Persoonsgegevens verstrekt. Als u er in dergelijke gevallen voor kiest om de door ons gevraagde informatie niet te verstrekken, hebt u mogelijk geen toegang tot bepaalde delen van de site en kunnen wij mogelijk niet op uw verzoek reageren. In overeenstemming met de toepasselijke lokale regelgeving stellen uw Persoonsgegevens ons in staat om u producten of diensten te leveren, om u te factureren voor de gevraagde producten en diensten, om u producten en diensten aan te bieden die voor u interessant kunnen zijn of om met u te communiceren voor andere doeleinden die gezien de omstandigheden voor de hand liggen en waarover wij u informeren wanneer wij uw Persoonsgegevens verzamelen.

3. Niet-openbaarmaking van Persoonsgegevens

Uw Persoonsgegevens zullen nooit verkocht, gedeeld of aan derden meegedeeld worden, behalve zoals uiteengezet in dit Beleid. Wij kunnen uw Persoonsgegevens echter wel doorgeven aan het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de technische aspecten van deze site (savoirfaire.digital), die ermee instemmen deze te verwerken in overeenstemming met dit Beleid. Deze overdrachten vinden plaats in het kader van overeenkomsten waarmee deze bedrijven zich ertoe hebben verbonden het niveau van bescherming van persoonsgegevens te respecteren dat wordt geboden door de Europese wetgeving of in overeenstemming met andere mechanismen die worden erkend door de geldende wetgeving. Uw Persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan derden die voor ons of namens ons handelen voor specifieke verwerking in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld, of kunnen wettelijk worden verwerkt, in overeenstemming met de toepasselijke lokale regelgeving, in verband met activiteiten zoals het leveren van diensten, evaluatie van het nut van deze site, marketing en verkoop van producten, gegevensbeheer of technische ondersteuning. Deze derden zijn contractueel verplicht om uw Persoonsgegevens alleen voor de overeengekomen doeleinden te gebruiken, en om deze niet aan andere derden te verkopen of bekend te maken, tenzij dit wettelijk verplicht is, tenzij wij hen daar expliciet toestemming voor geven, of tenzij anders bepaald in dit Beleid.

Persoonsgegevens kunnen aan derden worden bekendgemaakt als wij daartoe verplicht zijn onder de toepasselijke wet- of regelgeving, een gerechtelijk bevel of overheidsvoorschrift, of als een dergelijke bekendmaking noodzakelijk is in verband met een onderzoek of strafrechtelijke procedure, in binnen- of buitenland.

4. Recht op toegang, rectificatie en bezwaar

Wanneer wij Persoonsgegevens verwerken, nemen wij alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw gegevens nauwkeurig en relevant zijn in overeenstemming met de doeleinden waarvoor wij ze verzamelen. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens op legitieme gronden, d.w.z. als een dergelijke verwerking niet redelijkerwijs noodzakelijk is voor het nastreven van onze legitieme belangen zoals beschreven in dit Beleid, of om aan de wet te voldoen. In het geval van klantenwerving, inclusief via elektronische middelen, zullen wij u de middelen verschaffen waarmee u bezwaar kunt maken tegen het ontvangen van informatie of waarmee u toestemming kunt geven, in overeenstemming met de wet. Als u wilt weten hoe wij uw Persoonsgegevens gebruiken, of als u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, neem dan per e-mail contact met ons op via het volgende adres: info@lelogisdesfees.be. Vermeld in dit geval de naam van de website waaraan u uw informatie hebt doorgegeven, evenals de informatie die u door ons wilt laten corrigeren, bijwerken of verwijderen, waarbij u nauwkeurig geïdentificeerd wordt. Verzoeken tot verwijdering van persoonsgegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen die de wet ons oplegt, in het bijzonder met betrekking tot het bewaren of archiveren van documenten.

5. Beveiliging en vertrouwelijkheid

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens die wij online verzamelen te garanderen, gebruiken wij netwerken die beschermd worden door standaardapparatuur zoals firewalls en wachtwoorden. Bij het verwerken van uw Persoonsgegevens nemen wij alle redelijke stappen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

6. Cookies

Gebruik van cookies op onze site

Onze website maakt gebruik van cookies om de werking ervan te optimaliseren en statistieken over het gebruik ervan te verzamelen (verkeer, bekeken pagina’s, enz.).

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand, mogelijk gecodeerd, dat door een website wordt opgeslagen op de computer of terminal (smartphone, tablet, enz.) die u gebruikt om de website te bezoeken. Het doel van deze cookies is om uw gebruik van een site te versnellen en te personaliseren wanneer u de site bezoekt en weer bezoekt.

Om dit te doen, communiceren cookies informatie tussen uw webbrowser (Chrome, Firefox, Internet Explorer…) en de server die de website host, bijvoorbeeld over uw voorkeuren voor weergave van de site (taal, lettergrootte…), uw browsegeschiedenis, uw keuzes uit de opties die een site biedt of registratiegegevens.

Welke cookies gebruiken we op onze website?

  • Cookie fonctionnels :
    Deze cookies zijn specifiek voor het contentmanagementplatform, dat kan worden omschreven als de “motor” van de site. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde functies van de site te beheren. Ze zijn anoniem (er kan geen verzamelde informatie aan uw identiteit worden gekoppeld). Bovendien verlopen ze, met uitzondering van de cookie die uw taalvoorkeur instelt, wanneer u uw browser sluit. Ze worden daarom van uw computer of terminal verwijderd wanneer u deze software afsluit.
  • Statistische cookies:
    De site maakt gebruik van de diensten van Google Analytics om het websiteverkeer en het gebruikersgedrag te analyseren. Statistische cookies maken het mogelijk om bijvoorbeeld het aantal bezoekers te achterhalen, hun geografische locatie, hun weg door de site (hoe en via welke pagina ze de site hebben bezocht, de pagina’s die volgden in hun sessie en de pagina via welke ze de site hebben verlaten), de tijd van het bezoek… Deze cookies zijn anoniem en hun levensduur kan tot 2 jaar bedragen.

Hoe cookies beheren?

U kunt cookies naar wens beheren en/of verwijderen via de configuratie-instellingen van uw browser. U hebt de mogelijkheid om alle cookies die al op uw computer zijn opgeslagen te verwijderen en de meeste browsers zo te configureren dat ze worden geblokkeerd. In dat geval moet u echter bij elk bezoek aan een site mogelijk zelf bepaalde voorkeuren aangeven en zijn bepaalde diensten en functies mogelijk niet toegankelijk.

Voor meer informatie over cookies, ga naar:

  • Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cookie_(informatica)
  • Spamsquad : http://www.spamsquad.be/fr/fiches/fiche04.html?q=cookies
  • AllAboutCookies.org : http://www.allaboutcookies.org/fr/

7. Persoonlijke informatie en kinderen

De meeste diensten die op deze site beschikbaar zijn, zijn gericht op personen van 18 jaar of ouder. Wij zullen niet vrijwillig Persoonlijke Informatie verzamelen, gebruiken of openbaar maken die door een minderjarige jonger dan 18 jaar is verstrekt zonder voorafgaande toestemming van zijn of haar wettelijke voogd (ouder of voogd) via direct offline contact. Wij zullen deze persoon informeren over de specifieke categorieën van persoonsgegevens die van de minderjarige worden verzameld, en over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen, gebruiken of opslaan van dergelijke gegevens. Wij leven de wetten ter bescherming van kinderen nauwgezet na.

8. Koppelingen naar andere sites

Dit Gegevensbeschermingsbeleid is alleen van toepassing op deze site, en niet op websites van derden. Wij bieden soms links naar andere websites waarvan wij denken dat ze interessant kunnen zijn voor onze bezoekers. In dergelijke gevallen zorgen wij ervoor dat deze sites aan de hoogste normen voldoen. Echter, vanwege de aard van het internet kunnen wij de regels van vertrouwelijkheid en bescherming van persoonlijke gegevens van de websites waarvoor wij een link aanbieden niet garanderen en kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van andere sites dan deze, aangezien dit Beleid niet van toepassing is op sites van derden.

9. Hoe kan men contact met ons opnemen?

Als u vragen of klachten hebt over de naleving van dit Privacybeleid, of als u aanbevelingen of opmerkingen wilt doen om de kwaliteit van dit beleid te verbeteren, neem dan per e-mail contact met ons op via het volgende adres: adrien@maredsous-gin.com

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 17 april 2024.